กิจกรรมของกลุ่มงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ภาพกิจกรรม)

การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู่้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต (ภาพกิจกรรม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  วันที่ 15  กุมภาพันธ์   2555   ณ  โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์   (ภาพกิจกรรม)

Advertisements

ประชาสัมพันธ์

 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท. 2 ทุกโรง เตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2555 ในประเด็น 8 องค์ประกอบ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553

  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาครบทุกระดับเรียบร้อยแล้ว  ขอให้สถานศึกษาดำเนินการดาวน์โหลด  รายละเอียดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดค่ะ

  สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเรียบร้อยแล้ว  ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ห้องเอกสารดาวน์โหลดค่ะ

  สพป.ปท. 2 กำหนดรูปแบบการเขียนรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินภายใน  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้วค่ะ