เอกสารดาวน์โหลด

รูปแบบการเขียน SAR ปีการศึกษา 2555
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ประการศมาตรฐานการศึกษาพิเศษ 4 ประเภทความบกพร่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธอการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนงทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2555 – 2558)  ระดับกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2555 – 2558)  ระดับกากรศึกษาปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน(สพฐ.)
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน(สพป.ปท.2)
เครื่องมืประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
กฎกระทรวง ว่ายด้วยระบบ หลัเกณฎ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s